Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/22

1. Před samotným zápisem je nutná elektronická registrace - více viz níže Elektronická registrace

Zákonným zástupcům, kteří nemají možnost sami dítě k zápisu zaregistrovat, nabízíme výjimečně registraci po telefonu - tel. 773 781 591 (po, st, pá: 8:00 - 9:00 a 14:00 - 15:00).

2. Jelikož trvá nepříznivá epidemická situace proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Více viz níže Průběh zápisu bez osobní přítomnosti dítěte.

3. V původní den zápisu 10. dubna 2021 nabízíme osobní doručení žádosti v čes vygenerovaný při registraci  

 

Elektronická registrace

1) Pro zápis k základní školní docházce bude na naší škole použit systém elektronické registrace k zápisu, který najdete na adrese www.zslibeznice.cz/zapisonline

2) Aplikace elektronické registrace bude spuštěna od pondělí 8.  3. 2021 od 12.00 hod. do úterý 6. 4. 2021 do 10.00 hod.

3)  Po provedení registrace a potvrzení registračních údajů dojde k vygenerování pořadového čísla registrace, pod kterým bude dítě zveřejněno na seznamu přijatých žáků. Zákonnému zástupci přijde potvrzovací e-mail.

4) Pořadí při elektronické registraci není kritériem přijetí žáka. Registrace nám  usnadní administrativu a zároveň se vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě uveřejněno v seznamu přijatých žáků. Elektronická registrace se vztahuje i na žádosti o odklad školní docházky

5) Samotný zápis bude probíhat v sobotu 10. dubna 2021. Forma zápisu bude stanovena s ohledem na aktuální epidemickou situaci. 

Dokumenty potřebné k zápisu

Na všech žádostech níže je potřeba podpis všech zákonných zástupců dítěte, případně podepsaná plná moc od všech zákonných zástupců!!!

V průběhu formální části zápisu zákonní zástupci požádají školu o jeden z následujících správních úkonů:

O zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
K zápisu dítěte je potřeba doložit

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2021-2022, ke stažení zde
 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022 - tento formulář (zelený) bude vygenerován systémem online registrace, ke stažení bude na stránce potvrzení registrace nebo bude zaslán potvrzujícím e-mailem. Do formuláře JE potřeba doplnit chybějící údaje a podepsat zákonnými zástupci
 • Rodný list dítěte - naskenovaný nebo ofocený 
 • U cizích státních příslušníků - povolení k trvalému pobytu (U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu)

O předčasný zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
K předčasnému zápisu dítěte je potřeba doložit

 • Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělání pro školní rok 2021/2022, ke stažení zde
 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022 - tento formulář (zelený) bude vygenerován systémem online registrace, ke stažení bude na stránce potvrzení registrace nebo bude zaslán potvrzujícím e-mailem. Do formuláře JE potřeba doplnit chybějící údaje a podepsat zákonnými zástupci
 • Vyjádření příslušného školského poradenského zařízení
 • Vyjádření odborného lékaře (klinického psychologa)

O zápis dítěte do přípravné třídy
K zápisu dítěte do přípravné třídy je potřeba doložit

 • Žádost o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022, ke stažení zde
 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022 - tento formulář (zelený) bude vygenerován systémem online registrace, ke stažení bude na stránce potvrzení registrace nebo bude zaslán potvrzujícím e-mailem. Do formuláře JE potřeba doplnit chybějící údaje a podepsat zákonnými zástupci
 • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 • Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky (pokud byl udělen jinou základní školou)

Před podáním žádosti k zápisu dítěte do přípravné třídy je nutné nejprve žádat o odklad povinné školní docházky.

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy:
• děti ze spádového obvodu školy
• děti s rozhodnutím o odkladu školní docházky
• děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

O odklad povinné školní docházky
K odkladu školní docházky je potřeba doložit

 • Žádost o odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022, ke stažení zde
 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022 - tento formulář (zelený) bude vygenerován systémem online registrace, ke stažení bude na stránce potvrzení registrace nebo bude zaslán potvrzujícím e-mailem, do formuláře NENÍ potřeba doplňovat další údaje, stačí podepsat zákonnými zástupci
 • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení
 • Doporučení odborného dětského lékaře nebo klinického psychologa

Formální náležitosti žádostí dle správního řádu 

Při podání žádosti uvedou zákonní zástupci dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu)
 • jméno a příjmení zákonných zástupců či jiné oprávněné osoby
 • místo trvalého pobytu zákonných zástupců, popřípadě jinou adresu pro doručování

Doplňující informace:

 • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu
 • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

Plná moc:
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonní zástupci, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Je potřeba k žádosti přiložit Plná moc k zastupování, formulář je ke stažení zde.

 

Zápis se bude konat bez osobní přítomnosti dětí u zápisu 


Průběh zápisu bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

Pokud nebude umožněna osobní přítomnost dětí při zápisu, bude zápis realizován pouze formální částí.

1. Formální část zápisu

Zákonný zástupce doručí škole veškeré dokumenty potřebné k zahájení správního řízení a zápisu dítěte do školy. Potřebné dokumenty a jejich přílohy se liší v závislosti na tom, o co zákonný zástupce školu žádá, viz výše Dokumenty potřebné k zápisu.

2.  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručí zákonní zástupci nejpozději do 30. 4. 2021 škole následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy - d4vmpdn
 • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) na adresu - zapis@zslibeznice.cz
 • poštou
 • doručením v obálce na recepci budovy Neorondel - žlutá přízemní budova, Dobrovského ul. Recepce bude otevřena ve dny, kdy děti do školy nechodí od 7:30 do 13:00, ve dnech, kdy děti do školy přijdou bude otevřena od 7:30 do 17:00.
 • osobním podáním v určený den zápisu, 10. dubna 2021, do budovy Neorondelu - žlutá přízemní budova, Dobrovského ul. - v časovém termínu zvoleném při registraci

Je nám líto, že situace neumožňuje cestu klasického zápisu, proto budeme rádi,  pokud se rozhodnete alespoň pro osobní podání v určený den zápisu, tedy 10. dubna 2021 a časový termín vygenerovaný při registraci. Můžete si s budoucími prvňáčky udělat alespoň výlet ke škole, prohlédnout si školní areál a školní budovy zvenku a alespoň částečně zažít slavností den zápisu. Ve škole se budeme na rodiče a prvňáčky těšit při odevzdání žádosti celý den zápisu, v případě zájmu vás necháme nahlédnout i do třídy.

Den otevřených dveří

Jestliže se rozhodnete pro osobní podání, budeme rádi, když nám dáte dopředu vědět odpovědí na tento e-mail. Rovněž prosíme o dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření.
Pokud se situace do konce školního roku výrazně zlepší, v co pevně věříme, uspořádáme ještě pro budoucí prvňáčky alespoň den otevřených dveří, aby si mohli školu prohlédnout před nástupem do první třídy a seznámit se s učiteli.  

 

Kritéria přijetí 

Na základě zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji následující kritéria k přijetí  základnímu vzdělávání:

1)  Splnění podmínek k zápisu:

         ▪ dosažení 6ti let věku dítěte do 31. 8. 2021

         ▪ dosažení 6ti let věku dítěte v době září – prosinec 2021

           (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení)

         ▪ dosažení 6ti let věku dítěte v době leden – červen 2022

           (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

2) Trvalý pobyt dítěte ve spádové obci: 

V souladu s ustanovením § 36 zákona  561 / 2004 Sb., budou přednostně přijati děti s trvalým pobytem ve spádové obci, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Dotazy

V případě organizačních a technických dotazů se můžete obrátit na Mgr. Martina Skalického, 773 796 870, skalicky@zslibeznice.cz

V případě odborných dotazů nebo potřeby konzultace se můžete obrátit na školní psycholožku Mgr. Kateřinu Kopečnou, 777 459 301, kopecna@zslibeznice.cz

Soubory ke stažení