Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada je zřízena podle Školského zákona (zákon č.561/2004 Sb. v platném znění). Má 6 členů s tím, že 2 členy jmenuje zřizovatel (obec Líbeznice), 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období je 3 roky.

Hlavní pravomoci a povinnosti školské rady jsou dané zákonem:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Tolik formální stránka. Naším cílem ale je, aby školská rada nefungovala pouze formálně, ale aby opravdu efektivně pomohla k budování dobrých vztahům mezi obcí, školou a rodiči a přispěla tak ke zlepšení fungování školy a její atmosféry. Proto budeme rádi, když se na nás budete obracet se svými podněty, nápady, ale i případnou kritikou školy. Na druhou stranu mějte prosím na paměti, že školská rada nemá žádné exekutivní (výkonné) pravomoci. Případné problémy je potřeba primárně řešit prostřednictvím třídního učitele, zástupce rodičů v dané třídě a vedení školy.

Členy školské rady jsou:

 • Zástupci pedagogů: Mgr. Marta Dostálová, Mgr. Jakub Němeček
 • Zástupci zřizovatele: Mgr. Jan Havlíček, Mgr. František Závorka
 • Zástupci rodičů: Ing. Michal Kloutvor, Ing. Markéta Řehořová

Předsedkyní byla zvolena Mgr. Marta Dostálová.

Na školskou radu se můžete obracet na mailové adrese: skolskarada@zslibeznice.cz

Vaše podněty bude školská rada primárně zpracovávat na svých jednáních, které probíhají cca 1x za dva měsíce. V případě vyloženě urgentních záležitostí, budeme reagovat i dříve.