Informace pro strávníky

1. Přihlášení obědů:

a. Nový strávník před zahájením stravování vyplní přihlášku. Řádně vyplněnou odevzdá vedoucí školní jídelny.

2. Ceny obědů:

a. I.   kategorie žáci od 6 – 10 let          33,- Kč
b. II.  kategorie žáci od 11 – 14 let         35,- Kč
c. III.  kategorie žáci od 15 let a více      38,- Kč

Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu a, b nebo c.

3. Odhlášení obědů:

Odhlášení obědů je možné jeden den předem do 11.00 prostřednictvím aplikace nebo webových stránek Strava.cz. V případě nemoci má strávník první den možnost odebrat oběd do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.15 hod, v dalších dnech již strávníkovi/zástupci nebude jídlo vydáno, neboť na něj nemá nárok (nepřipadá mu dotace na strávníka).                                  

4. Platba obědů:

a. Bankovním převodem na účet školy – č.ú.: 3035209/0300 + variabilní symbol žáka (variabilní symbol vyzvednout u vedoucí školní jídelny).
b. Platbu lze ve vyjímečných případech provést v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny.
c. Stravné je splatné do 20. dne v měsíci na měsíc následující (např. do 20.1. je splatná záloha na únor).

5. Automatické přihlášení strávníků

Strávníci, kteří mají čip z předchozího školního roku, jsou automaticky a závazně přihlášeni ke stravování na všechny obvyklé stravovací dny) Pokud strávník neprovede odhlášení odběru stravování, musí uhradit plnou částku za přihlášené obědy, i když je fyzicky neodebral a nezkonzumoval.

Povinností žáka je předkládat čip při odběru oběda. V případě ztráty čipu si musí žák zakoupit nový čip za 121 Kč. Čip se po ukončení školní docházky nevrací.

Školní jídelna může připravit i dietní stravování v rámci svých možností. Po domluvě s rodiči připraví náhradní nebo upravený oběd.