Přijímací zkoušky

Informace k  přijímacím zkouškám na střední školy a odborná učiliště pro školní rok 2023/2024

 

Přehledy a veletrhy škol: 

Seznam škol     www.atlasskolstvi.cz

NPI Info absolvent   https://www.infoabsolvent.cz/

Schola pragensis    www.scholapragensis.cz

Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje     http://www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/

 

Organizace přijímacích zkoušek 

1. Ředitel školy (SŠ, VOU, SOU, apod.) zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději do 31. ledna 2024. Informace naleznete na stránkách zvolené školy.

2. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, viz. níže.

Termíny pro podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení 

obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023

obory vzdělání bez talentové zkoušky: od 1. do 20. února 2024

Forma podání přihlášky: 

Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky. Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod, ale podat přihlášku může také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
  • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
  • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Termíny přijímacích zkoušek 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: 12. dubna 2024

2. termín: 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: 16. dubna 2024

2. termín: 17. dubna 2024

Náhradní termín 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: 29. dubna 2024

2. termín: 30. dubna 2024

Infomace o příjímacím řízení: 

MŠMT   https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

CERMAT   https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

 


 

VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Pro koho:

Logicky můžeme odvodit, že gymnázia jsou určena hlavně pro nadané, studijně zaměřené žáky.

Většina rodičů si myslí, že gymnázia jsou pro chytré děti. Ne vždy však chytrost postačí. Vystižnější charakteristikou než „chytré dítě“ je tzv. studijní typ - dítě, které je zvídavé, zajímá se, touží po nových informacích, ověřuje, zkoumá a zadaný úkol bere jako výzvu, má ukotvené pracovní návyky, svižné pracovní tempo, je samostatné.

Některá gymnázia jsou zaměřená, např.: hudební (Žižkov), přírodovědné (Holešovice), ale většinou jsou všeobecná. Znamená to, že žáci by měli podávat odpovídající výkon ve všech oblastech, tedy v technických předmětech a zároveň i v humanitních.

Ano či ne

Vyměnit druhý stupeň základní školy za víceleté gymnázium má své klady i zápory

Nejčastější ne:

Rodiče často tápou, zda přestupem nekončí dětem dětství- zda učení na gymnáziu nebude hodně, zda budou mít čas na kroužky, zda nepůjdou s prospěchem rapidně dolů, bude tam sám, nebude tam mít kamarády apod.

Proč ano:

Většina dětí se na gymnáziu cítí dobře, protože jsou mezi svými. Vzdělání považují za určitou hodnotu, je pro ně důležité, v tomto směru mají podobné smýšlení, cítění.

Gymnázia obvykle pořádají na začátku tzv. adaptační kurzy, kde se děti seznámí, podporují se kontakty, vztahy, tmelí se kolektiv. Mají v tom dlouhodobou zkušenost, v podpoře kolektivů bývají úspěšní.

Motivace k přestupu (proč chce dítě přestoupit):

Vždy je potřeba pečlivě zvážit důvody

- využití potenciálu dítěte (kognitivní kapacita, pracovní návyky, pozitivní vztah ke vzdělávání)

- nedůvěra v ZŠ (na ZŠ  by zakrnělo...nic ho tam nenaučí...)

- kolektiv na ZŠ není dobrý (pryč z kolektivu za každou cenu)

- ambice rodičů (aby z něho něco bylo...konečně se přestane flákat, začne se učit...sousedovic dítě tam taky šlo...)

Příprava

není součástí ŠVP, osnov základního vzdělávání

-kurzy: pořádají některá gymnázia (Na Zatlance, Českolipská…), organizace (Přijímačky hravě, paní Matoušková, Čelákovice). ! Pozor u hromadných kurzů - zda jde o rozvíjení myšlení a samostatnosti nebo jen dohánění, doučování ŠVP !

-individuální (soukromé hodiny od učitelky ZŠ,SŠ, žáků z vyšších ročníků…). Výhodou je, že příprava je konkrétně zaměřená, dítě prozkoumává, rozvíjí oblast, která mu nejde, proto bývá efektivnější než hromadné přípravy)

-bližší info ŠPP

Testy nanečisto

Žáci si mohou vyzkoušet atmosféru během přijímaček, pocítí časový tlak, seznámí se s organizací testů, s formuláři, jakým způsobem a čím se vyplňují. Vyzkouší si též, jak na ně působí vysoké počty uchazečů, které na testy nanečisto přicházejí. To vše jsou drobné detaily, které snižují napětí, nejistotu.

- na vybraném gymnáziu (známé prostředí znamená méně stresu)

- gymnázium Na Zatlance (pořadí ve výsledkové listině docela spolehlivě odpovídá výsledkům pražských gymnázií...)

- Cermat- na stránkách vždy poslední řešené přijímačky (děti se seznámí se stylem testů)

Přijímací řízení:

- možnost podat dvě přihlášky (vždy výhodné využít. Jsou pak dva pokusy na přijímačky, počítá se lepší z nich. Pokud je zájem jen o jedno jediné gymnázium, je dobré podat přihlášku náhodně na jiné gymnázium, třeba na nejbližší, aby měl uchazeč možnost absolvovat přijímací testy i podruhé)

- v jeden den oba předměty (ČJ, M)

-  testy jsou od společnosti Cermat, pokrývají minimálně 60% celkového výsledku. To znamená, že všechna gymnázia dělají přijímačky z ČJ,M. Některá gymnázia mají v rámci přijímacího řízení ještě doplňkové testy (např. Přijímací pohovor na Přírodovědné gymnázium, talentové zkoušky apod.) nebo přidávají body za prospěch, za úspěšné řešení olympiád, soutěží apod. Každé gymnázium má svůj přijímací klíč, Je nutné si zjistit na konkrétní škole (např.: Českolipská dávala za prospěch maximálně 3 body, Gymlit dávalo body i za umělecké činnosti…)

- povzbuzení od rodičů v den konání: děti mají za sebou náročnou a poctivou přípravu, mohou se o ni opřít. Zbývá jen uklidnění, povzbuzení od rodičů a výživná svačinka (třeba hroznový cukr…), aby „mozku nedošlo palivo“

 

Přejeme hodně štěstí při přijímacím řízení