Školné

Úplata za vzdělávání je předepisována a splatna před začátkem každého pololetí (v srpnu a v lednu):  

Hudební obor:    1 980 Kč
Výtvarný obor:   1 760 Kč
Taneční obor:     1 650 Kč

Výuka kolektivních předmětů v hudebním oboru (PHV, hudební nauka, sborový zpěv, hra v orchestru, hra v soubou, hudební/klávesový seminář) je zahrnuta v platbě školného za hlavní studijní zaměření (hra na nástroj/zpěv). 

Podklady pro platbu školného jsou rozesílány před začátkem nového pololetí elektronicky na e-mailovou adresu registrovanou u 1. zákonného zástupce. Prosíme, vyčkejte na pokyn k platbě a věnujte pozornost zadání variabilního symboluNedodržení termínu splatnosti je důvodem pro ukončení studia.

 

půjčování HUDEBNÍCH nástrojů

Našim žákům nabízíme možnost zapůjčení některých hudebních nástrojů za úplatu (příspěvek na údržbu nástrojů).
Výše úplaty je stanovena dle pořizovací ceny nástroje. Nástroj pro žáka převezme jeho zákonný zástupce, který se zástupkyní ředitele pro ZUŠ sepíše smlouvu o zapůjčení nástroje. Výpůjčné se platí pololetně, žáci pokračující ve studiu mají nárok na zapůjčení nástroje během hlavních prázdnin.
 
Půjčovné
Nástroj s pořizovací cenou do 10 000 Kč……………………………….600 Kč/pololetí
Nástroj s pořizovací cenou do 20 000 Kč……………………………….900 Kč/pololetí
Nástroj s pořizovací cenou do 30 000 Kč…………………………..…..1.200 Kč/pololetí
Nástroj s pořizovací cenou vyšší než 30 000 Kč………………..…… 4% z pořizovací ceny nástroje/pololetí
Příspěvek na údržbu nástrojů se platí převodem na základě elektronicky zaslaného předpisu k platbě. Prosíme o uvedení variabilního symbolu.