Zápis do 1. ročníku

INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

Vážení rodiče,
zápis do prvních tříd se  uskuteční  v novém pavilonu – Neorondelu Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice, příspěvkové organizaci v sobotu 4. dubna 2020  od 08.00 do 15.00 hodin.

S  sebou nezapomeňte rodný list dítěte a Váš občanský průkaz. U dětí cizí státní příslušnosti je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR.

 

Důležité upozornění

Na žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je nutný podpis obou zákonných zástupců dítěte. Tj. oba zákonní zástupci tímto podpisem vyjadřují svůj souhlas s přijetím dítěte do naší školy.

Je možné postupovat takto:

  1. K zápisu se dostaví oba zákonní zástupci a žádost vyplní na místě.
  2. Dostaví-li se k zápisu jen jeden zákonný zástupce (druhý z jakéhokoliv důvodu nemůže), má možnost si přinést již vyplněnou a oběma podepsanou žádost nebo ověřenou plnou moc podepsanou druhým zákonným zástupcem.

Upozorňujeme zákonného zástupce- žadatele , že v průběhu správního řízení má možnost požádat o nahlédnutí do spisu (podle §38 správního řádu) před vydáním rozhodnutí.

Doplňující informace:

Možnost nastoupit do 1. třídy pro nešestileté děti

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře , který k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti je nutné doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným  lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok .

Přípravná třída bude ve školním roce 2020/2021 otevřena. 

Do přípravné třídy mohou být zařazeni žáci s vyřízeným odkladem školní docházky a doporučením pedagogické psychologické poradny do přípravné třídy.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Na základě zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji následující kritéria k přijetí  základnímu vzdělávání:

1)  Splnění podmínek k zápisu:

         ▪ dosažení 6ti let věku dítěte do 31. 8. 2020

         ▪ dosažení 6ti let věku dítěte v době září – prosinec 2020

           (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení)

         ▪ dosažení 6ti let věku dítěte v době leden – červen 2021

           (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

 

2) Trvalý pobyt dítěte ve spádové obci:

V souladu s ustanovením § 36 zákona  561 / 2004 Sb., budou přednostně přijati děti s trvalým pobytem ve spádové obci, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

 

Soubory ke stažení