Třídy skupinové integrace

Třídy skupinové integrace

NEMŮŽEME VŠECHNY DĚTI NAUČIT VŠECHNO, ALE MŮŽEME JE NAUČIT BÝT ŠTASTNÉ...

Nedílnou součástí Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice základní jsou již mnoho let třídy skupinové integrace, zřízené podle §16 ods. 9 Školského zákona, které navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání.

Děti vzděláváme ve dvou kombinovaných třídách. V každé z nich pracují se žáky speciální pedagogové a asistenti pedagoga, jejichž společnou snahou je především vytvořit ve třídách příjemnou atmosféru a pomocí minimálních výstupů ŠVP Naučit se v životě si poradit a individuálních vzdělávacích programů naučit žáky vše, co je v jejich silách. Naše třídy jdou zaměřené především na zajímavé výtvarné, pracovní,  hudebně - pohybové, zdravotně - pohybové činnosti, na nápravu a rozvoj smyslových a rozumových schopností, získání základů trivia, rozvíjení hrubé a jemné motoriky, řeči a pohybových schopností, získávání pocitu sebedůvěry a nezávislosti, pozitivního vztahu k vlastní osobě i k druhým, podporu duševní hygieny a socializace. 

Jelikož máme dlouholeté zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí s lehkou až středně těžkou mentální retardací a v posledních letech i dětí s autismem, Downovým syndromem či kombinovanými vadami, nabízíme  možnost integrovaného vzdělávání. Pro všechny děti se vždy snažíme vytvořit ve spolupráci s rodiči a odborníky tzv. IVP (individuální vzdělávací plán), který zohlední možnosti každého dítěte. Ke všem žákům přistupujeme individuálně s ohledem na stupeň jejich postižení, potřeby a požadavky. Spolupracujeme s celou řadou odborníků např. z Pedagogicko psychologickou poradnou, SPC, se školní psycholožkou. Naši velkou výhodou je i skutečnost, že jsme nedílnou součástí běžné základní školy a tím vlastně každodenně probíhá přirozená integrace, o které se v dnešní době tolik hovoří. Děti chodí společně do družiny, potkávají se na obědě, na kulturních, sportovních a společenských akcích školy, což je pro všechny velmi přínosné. Dalším z mnoha našich aktivit je i spousta akcí, které pro naše žáky v rámci vyučování pořádáme. Mezi ty nejoblíbenější patří canisterapie, výlety do blízkého okolí. Na fotografie z těchto našich super zážitků se můžete podívat na webových stránkách naší školy.

Potřebujete-li ve složitých otázkách vzdělávání vašeho dítěte pomoci či poradit, cítíte-li, že v běžném tempu výuky mezi ostatními dětmi by se váš školáček mohl cítit ztracený či nejistý, přijďte se k nám podívat, popovídat si, rádi se vám budeme věnovat. Naši speciální pedagogové i asistenti vám mohou citlivě a kvalifikovaně pomoci v nelehkém rozhodování, jakou péči pro vaše školou povinné dítě zvolit.

Kontakty na pedagogy tříd skupinové integrace

Mgr. Marta Dostálová - třídní učitelka II. S          dostalova@zslibeznice.cz

Mgr. Lucie Ferencová Zichová - třídní učitelka I. S        zichova@zslibeznice.cz 

 

 


 

Fotogalerie