ZPRÁVA PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

máme za sebou zcela nestandardní a nečekaný 7. týden tohoto školního roku.  Týden, ve kterém jsme pokračovali v kvalifikované prezenční výuce a zároveň jsme ve stejném týdnu nečekaným a náhlým nočním rozhodnutím Vlády ČR měli povinnost přejít na výuku distanční. A to i přes všechna dosavadní vládní ujišťování, že žáků 1. stupně se tato výuka týkat nebude. A nejen výuka – zároveň s ní byla zcela uzavřena školní družina a všechny zájmové kroužky pořádané školou.  Tedy vše to, co velmi významně zasáhlo do života všech našich žáků a jejich rodin. A následně je ovlivňuje.

V pondělí 12. října v noci Vláda ČR rozhodla o zrušení prezenční výuky v období 14. až 23. října i na 1. stupni základních škol. V úterý 13. října jsme od časných ranních hodin ihned jednali se zástupci zřizovatele a vedením obce Líbeznice. Sjednotili jsme myšlenky a odsouhlasili si výchovně vzdělávací plán, se kterým jsme seznámili učitele na 1. stupni. Vše pod dojmem, že těch školních distančních dnů bude osm. Tedy osm náhlých dnů, ve kterých se žáci nebudou prezenčně vyučovat a sociálně potkávat. Osm školních dnů, které v komplexu celého školního roku nijak neohrozí vzdělávací ani výchovný proces. Osm dní, které si žáci zcela přirozeně pod vedením pedagogů během dalších školních dnů plnohodnotně doplní. Stále věříme, že MŠMT dostojí svým slibům a všichni se 2. listopadu zase budeme moci sejít v líbeznické škole.

Od středy 14. října vyučujeme v líbeznické škole i na 1. stupni distančně. Distančně, tedy vzdáleně.  Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line. Škola má za povinnost přizpůsobit distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. Při on-line výuce je učitel propojen s žáky prostřednictvím Google učebny v reálném čase. Skupina žáků pracuje ve stejný čas a na stejném virtuálním místě na zadaném úkolu.

Při off-line výuce se nejčastěji jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů.

Vzdělávání distančním způsobem na 1. stupni ZŠ má svá specifika. Žáci v tomto věku ještě obvykle nedosahují takové samostatnosti a digitální gramotnosti, aby mohli plně převzít zodpovědnost za své vzdělávání. A proto si, vážení rodiče, velmi uvědomujeme vaši nezastupitelnost při současném vzdělávání vašich dětí.

Velmi dobrou zprávou pro nás všechny je to, že na naši školu přišla slibovaná finanční částka od MŠMT určená na počítačové vybavení pro pedagogy. V tomto týdnu bude probíhat její kompletace a příprava tak, aby jimi mohl být od 2. listopadu plnohodnotně vybaven každý učitel líbeznické školy. Učitelé se i v těchto dnech účastní pravidelných školení a porad.

V týdnu od 19. do 23. října bude i nadále probíhat distanční výuka. Každá třída však bude mít možnost se minimálně dvakrát setkat se svým učitelem i při on-line hodině. Během ní si žáci společně se svým učitelem vyzkouší práci v on-line prostředí tak, aby při případném prodloužení omezení prezenční výuky, mohlo on-line vyučování probíhat pravidelně a plnohodnotně.

V případě, že by tedy došlo k prodloužení distanční výuky i po 2. listopadu, bude on-line výuka vhodně zařazena do pravidelného denního vyučování všech žáků ve všech třídách 1. stupně líbeznické školy.

Vážení rodiče, jako vedení školy velmi pozitivně vnímáme, že nám všem v pedagogickém sboru jde i v tomto období o naplnění společného vzdělávacího cíle. Denně se o tom přesvědčujeme. Víme, že ne vždy se vše podaří ke spokojenosti všech. Jsme si toho vědomi, víme o tom a na zlepšení průběžně pracujeme. O to více jsme rádi za vaše slova uznání a občas i poděkování. Vždy nás to velmi potěší a je to silným nábojem pro naši další práci. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá. Věřte, že také my si přejeme, abychom tuto zvláštní dobu co nejlépe zvládli. Nejen zdravotně, ale i psychicky, citově a materiálně. I my máme svoje rodiny, naše děti také chodí do základních škol. I my se musíme denně vyrovnávat a reagovat na velké množství nenadálých situací a podnětů. Pracovních i rodinných. Víme, jak je to pro nás všechny náročné a složité.

Na našich učitelích si vážíme i toho, že nikdo z nich zatím nevyužil možnost čerpání OČR ve vlastní rodině. Líbezničtí učitelé si jsou vědomi, že by se jejich nepřítomnost negativně projevila především na vašich dětech, našich žácích.

Vážení rodiče, velmi si vážíme vaší spolupráce. Děkujeme vám za ni. Bez vás by to nešlo. Buďme i nadále týmem, který se dokáže semknout v zájmu pocitu a přesvědčení, že pro naše žáky a naše životy děláme i v této době to nejlepší. Přejme si, aby toto koronavirové období co nejdříve pominulo. Anebo se dostalo alespoň do stavu, který umožní, abychom se zase přirozeně potkávali v naší líbeznické škole.

 Vedení školy